Privacyverklaring Kempen Automatisering

Disclaimer voor kempenautomatisering.nl
Kempen Automatisering (Kamer van Koophandel: 34169784), hierna te noemen Kempen Automatisering, verleent u hierbij toegang tot kempenautomatisering.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
Kempen Automatisering behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Kempen Automatisering spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kempen Automatisering.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kempen Automatisering nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kempen Automatisering.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kempen Automatisering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies. Meer informatie